Regulamin sklepu internetowego

§ 1.

[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://dtkancelaria.pl/regulamin-sklepu/.
2) Sklepie internetowym – należy przez ro rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem: www.dtkancelaria.pl/sklep.
3) Formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4) Kliencie lub Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Klientem jest osoba fizyczna oraz przedsiębiorca.
5) Produktach – należy przez to rozumieć treści cyfrowe (pliki elektroniczne) oferowane w Sklepie internetowym, zawierające treści tekstowe oraz audio lub video będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w tym e-booki, nagrania audio lub video, wzory pism i umów oraz inne pliki do druku.
6) Sprzedawcy lub Kancelarii – należy przez to rozumieć Dominikę Trojan prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Trojan z siedzibą w Juszkowie (83-000), przy ul. Raduńskiej 9E/21B, posiadającą NIP: 9571037202, adres poczty elektronicznej: biuro@dtkancelaria.pl, numer telefonu: 668-660-686.
7) Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
8) Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
9) Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
10) Polityce prywatności – należy przez to rozumieć politykę prywatności dostępnej pod adresem: https://dtkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/.
11) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.dtkancelaria.pl.

§ 2.

[Postanowienia wstępne]

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego pod adresem https://dtkancelaria.pl/sklep/ oraz dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest po zapoznaniu się z Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów treści cyfrowych w Sklepie internetowym od Sprzedawcy.
 3. Akceptując Regulamin Sklepu internetowego Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony internetowej lub Sklepu internetowego zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, normami obyczajowymi i społecznymi.
 4. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień, a także przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy sprzedaży Produktów cyfrowych, w szczególności takich jak: nagrań audio i video, e-booki, wzory pism, umów lub innych plików do druku.
 6. Ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto (to jest zawierają podatek VAT).
 7. Ceny Produktów nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Kupujący zobowiązany będzie ponieść, a o których zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 8. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 9. Ceną najniższą Produktu jest najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 10. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sprzedawcą.
 11. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w trakcie składania Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zamówienia.
 12. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza wyłącznie produkt cyfrowy. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy prawnej przy korzystaniu z Produktów, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiekolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
 13. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

§ 3.

[Warunki korzystania ze Sklepu internetowego]

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym, Kupujący musi posiadać dostęp do Internetu, adres e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowszą wersję jednej ze standardowych przeglądarek internetowych (na przykład Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari).
 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies. Brak akceptacji plików Cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej i dokonanie zakupów w Sklepie internetowym. Możliwe jest skasowanie plików Cookies poprzez użycie odpowiednich opcji danej przeglądarki internetowej lub za pomocą innych programów.
 3. Do prawidłowego korzystania z zakupionego Produktu wystarczające jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego, programu odczytującego pliki w formacie .docx, .pdf, .jpeg, mp3 oraz .avi oraz dostępu do Internetu.
 4. Kupujący może dokonać zakupy Produktów jako zarejestrowany Klient lub jako gość.
 5. Zarejestrowany Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie internetowym.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepi internetowego, w tym zakazane jest wprowadzanie do Sklepi internetowego treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.
 7. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji znajdujących się w Sklepie internetowym w celach komercyjnych.

§ 4.

[Zamówienia i płatności]

 1. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zaznacza wybrany Produkt za pomocą kliknięcia „Zobacz więcej” następnie po załadowaniu nowej zakładki na Stronie internetowej należy zaznaczyć opcję „Dodaj do koszyka”. Po czym Kupujący przechodzi do widoku koszyka z podsumowaniem zamówienia. Na tym etapie Kupujący może wprowadzić zmiany w koszyku poprzez usunięcie Produktu z koszyka. Jeżeli wszystko się zgadza, Kupujący powinien kliknąć „Przejdź do zamówienia”. Na tym etapie Kupujący wypełnia Formularz zamówienia, podając niezbędne, prawdziwe dane do realizacji Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, kraj / region, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją Zamówienia w przypadku, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznej lub poprzez wiadomość e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane w Formularzu zamówienia są prawdziwe, a Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności ale posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 1 powyżej.
 3. Następnie Kupujący wybiera formę płatności, wyraża zgodę a dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i oświadcza, że jest świadomy, że powoduje to w tych okolicznościach utratę prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Następnie Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia. Kupujący może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia.
 5. Następnie Kupujący przyciska opcję „Kupuję i płacę”. Klient dokonując kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” ma świadomość, że zawarcie Umowy sprzedaży związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Po kliknięciu opcji „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przekierowany na stronę transakcyjną serwisu płatniczego celem dokonania płatności za Zamówienie.
 6. Po dokonaniu płatności, Kupującemu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 7. Fakt dokonania zakupu zostanie również potwierdzony e-mailem wysłanym na adres e-mailowy podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.
 8. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim.
 10. Dostępne metody płatności to Przelewy24 (szybki przelew i BLIK).
 11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura (imienna, na firmę, w przypadku gdy zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.
 12. Zakupiony Produkt przez Kupującego dostępny będzie do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu i zaksięgowaniu płatności.
 13. Produkt zostanie niezwłocznie wysłany pod wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail.
 14. Dostawa Produktów odbywa się nieodpłatnie.
 15. Z chwilą wysyłki wiadomości e-mail, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Produkt objęty przedmiotem Zamówienia uważa się za dostarczony w całości Kupującemu.
 16. Przyjmuje się, ze dzień zapłaty do dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 17. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

§ 5.

[Licencja]

 1. Produkty oferowane przez Sprzedawcę do zakupu w Sklepie internetowym stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe przysługują do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą otrzymania przez Kupującego Produktu, Kupującemu zostaje udzielona licencja upoważniająca go do korzystania z Produktu w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Produktu na następujących polach eksploatacji:

1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia,
2) przechowywania Produktu techniką cyfrową,
3) wydrukowania Produktu celem korzystania z niego przez Kupującego na jego własny użytek.

5. Klient nie może:

 1) rozpowszechniać i wprowadzać do obrotu Produktów lub jego opracować w części i w całości, w celu zarobkowym jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej,
2) użyczenia lub najmu Produktów lub ich kopii,
3) udostępnienia Produktów w całości lub ich części.

6. W przypadku zakupu Produktu w postaci wzoru umów lub wzoru innych pism, Kupujący może edytować i wprowadzać zmiany w Produkcie we własnej sprawie.
7. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Prodkutków, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
8. Licencja zostaje udzielona Kupującemu na czas nieoznaczony.

§ 6.

[Reklamacje]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien o tym poinformować Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@dtkancelaria.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądanie związane z reklamacją. W przypadku nieotrzymania kompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełniania jej braków pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnie wysłanej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego, który był wskazany przy reklamacji.

§ 7.

[Prawo do odstąpienia od umowy]

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. W celu skorzystania z tego uprawnienia Kupujący powinien o tym poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wysłanie go na adres e-mail: biuro@dtkancelaria.pl lub wysłanie w formie pisemnej na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Trojan, ul. Raduńska 9E/21B, Juszkowo 83-000.
 2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o zawarciu umowy i potwierdził konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje także w następujących przypadkach:

 1) o świadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
2) przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
3) przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
4) przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7) przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
9) zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;
10) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
11) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 8.

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenie roszczeń]

 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych z Umową sprzedaży lub dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania pozasądowego zostaną określone przez Sprzedawcę i Kupującego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9.

[Dane osobowe i pliki Cookies]

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików Cookies zostały określone w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://dtkancelaria.pl/polityka-prywatnosci/ oraz polityce plików Cookies dostępnej na stronie internetowej: https://dtkancelaria.pl/polityka-plikow-cookies/.

§ 10.

[Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej: https://dtkancelaria.pl/regulamin-sklepu/. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2024 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

_________________* (miejscowość, data)
Nadawca:  _________________________* (imię i nazwisko, adres Kupującego)
Adresat: Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Trojan, ul. Raduńska 9E/21B, 83 – 000 Juszkowo, e-mail: biuro@dtkancelaria.pl, nr kontaktowy: 668 660 686
Ja niżej podpisana/y ______________* niniejszym odstępuję od umowy z dnia ______________* dotyczącej/polegającej na _________________________* .   
Podpis ________________* (w wersji papierowej)
Data: _________________*
* wolne pola uzupełnić