Polityka prywatności

§ 1.

 1. Celem niniejszej polityki prywatności (dalej jako: „Polityka prywatności”) jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzanie są Państwa dane osobowe oraz umówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.dtkancelaria.pl (dalej jako: „Strona”) lub z usług prawnych Kancelarii Adwokackiej Adwokat Dominika Trojan wiąże się przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

§ 2.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Trojan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominika Trojan (dalej jako „Administrator” lub „Kancelaria”) z siedzibą w Juszkowie 83-000, przy ul. Raduńskiej 9E/21B, NIP: 9571037202, e-mail: biuro@dtkancelaria.pl.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzanie są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniu RODO. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych ww. przepisach prawnych. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 3.

 1. Na podstawie Polityki prywatności przez Klienta rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, która kieruje do Administratora zapytanie (zgłoszenie) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie lub za pośrednictwem adresu e-mail Administratora, zapisuje się do newslettera, składa zamówienie ze „Sklepu” znajdującego się na Stronie, korzysta ze Strony Administratora lub zawiera, a następnie pozostaje stroną umowy z Administratorem w zakresie świadczenia usług prawnych.
 2. Klienci podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania formularza kontaktowego, złożenia zamówienia w „Sklepie” na Stronie, zapisu na newsletter lub zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 5. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii w zakresie wsparcia organizacyjnego, prawnego, księgowego, technicznego, informatycznego, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usługi transmisji obrazu / dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym, notariuszom, tłumaczom, doradcom podatkowym, adwokatom, radcom prawnym, platformom, za pośrednictwem których dokonywane są płatności w „Sklepie” na Stronie, instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. prokuratura, policja, sąd.

§ 4.

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:

1) świadczenia usług prawnych na rzecz Klientów Administratora, w tym informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których uczestniczy Kancelaria, o działalności Kancelarii (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych / statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) dostarczania informacji marketingowych (np. w ramach newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3) dostarczenia informacji prawnych w ramach newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) prowadzenia korespondencji z Klientami lub innej formy komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług prawnych przez Administratora i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, w tym organizowanie szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

6) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

7) dokonywania rozliczeń między Klientem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8) zakończenia realizacji umowy, złożeniem przez Klienta i zrealizowaniem zamówień w „Sklepie” na Stronie tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9) prowadzenia działań statystycznych oraz archiwizacyjnych, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

10) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie, niezbędne jest wskazanie danych osobowych Klienta wskazanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla weryfikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość skierowaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w związku z udzieleniem przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych przez Administratora, a następnie jej realizacji, niezbędne jest wskazanie danych osobowych Klienta (m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail). Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w związku z udzieleniem przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

4. W celu wysłania newslettera / informacji marketingowych do Klienta niezbędne jest wskazanie danych osobowych Klienta (m. in. adres e-mail). Podanie wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania newslettera / informacji marketingowych Klientowi. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w związku z udzieleniem przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

5. Kancelaria w swojej ofercie posiada produkty min. takie jak wzory umowne na Stronie w zakładce „Sklep”. Zamówienie produktu za pośrednictwem „Sklepu” wymaga od Klienta wskazania danych osobowych (m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nr NIP). Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne by złożyć zamówienie. Dane przekazane podczas składania zamówienia na produkty ze „Sklepu” Kancelaria przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy sprzedaży), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia roszczeń, obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, tworzenia i prowadzenia analiz i statystyk), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami krajowymi i podatkowymi.

§ 5.

 1. Klientowi przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści jego danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO,
prawo sprostowania jego danych, zgodnie z art. 16 RODO,

2) prawo usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO,

3) prawo ograniczenia jego danych, zgodnie z art. 18 RODO,

4) prawo przeniesienia jego danych, zgodnie z art. 20 RODO,

5) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, należy skontaktować się z Kancelarią pod adresem do doręczeń lub adresem e-mail wskazanych w § 2 powyżej bądź poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.

§ 6.

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

§ 7.

Dane osobowe będą zbierane i przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora usługi na rzecz Klienta lub dla czasu zrealizowania przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Czas zbierania i przetwarzania danych osobowych nie wyniesie więcej, niż wskazany treścią przepisów prawa maksymalny okres przechowywania dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czas wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

§ 8.

 1. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w ramach realizowania przez niego usług na rzecz Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności w zakresie niezbędnych usług informatycznych czy księgowych.
 2. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w ramach realizowania przez niego usług na rzecz Klienta mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, organom administracji publicznej lub innym podmiotom – w ramach i w celu świadczenia usług prawnych na rzecz Klienta.
 3. Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji organu lub orzeczenia sądu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO ani do organizacji międzynarodowych.

§ 9.

 1. W zakresie nieuregulowanym w  Polityce prywatności, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia zgodności z prawem, bezpieczeństwa oraz rzetelności przetwarzania danych osobowych, Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne wymagane przez RODO oraz inne, obowiązujące przepisy prawa.
 3. Korzystając ze Strony, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać korzystania ze Strony.
 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w każdym czasie.
 5. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na Stronie.