Specjalizacje

Oferta

Udzielamy kompleksowego wsparcia prawnego osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom takim jak wspólnoty mieszkaniowe. Specjalizujemy się prawie nieruchomości, prawe budowlanym oraz prawie umów. Świadczymy również pomoc prawną z zakresu compliance, prawa administracyjnego, karnego (w tym prawa hazardowego), cywilnego, rodzinnego i prawa pracy.

Konsultacje prawne odbywają się stacjonarnie oraz w formie zdalnej. Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całej Polski.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy.

W zależności od potrzeb klienta i rodzaju sprawy, wysokość wynagrodzenia jest:

 • stała (ryczałt), w kwocie ustalonej z góry za wykonanie określonej czynności lub prowadzenia sprawy np. sporządzenie umowy lub opinii – ten system wynagradzania stosowany jest zazwyczaj w sprawach, w których można oszacować zakres prac i ich czasochłonność lub
 • zależna od czasu pracy, w kwocie ustalonej z góry, za każdą godzinę pracy adwokata – ten system wynagradzania stosowany jest zazwyczaj przy stałej obsłudze prawnej, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności lub
 • stała, w formie miesięcznego ryczałtu, z limitem godzin lub bez limitu – ten system wynagradzania stosowany jest zazwyczaj przy stałej długoterminowej obsłudze prawnej.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy, na zasadach wynikających z Cennika.

Prawo nieruchomości

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu nieruchomości. W ramach tej specjalizacji udzielamy wsparcia prawnego niezależnie w jakiej roli występuje klient. Pomagamy zarówno deweloperom, inwestorom, nabywcom, najemcom, zarządcom nieruchomości, wspólnotom mieszkaniowym jak i innym uczestnikom, którzy potrzebują pomocy w tej dziedzinie prawa.

 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną dla deweloperów, zarządców nieruchomości oraz dla innych podmiotów związanych z branżą nieruchomości,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy przenoszące własność nieruchomości,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy o zarządzanie nieruchomością, umowy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy z generalnym wykonawcą, umowy z podwykonawcami, umowy dostawy oraz umowy z dostawcami mediów,
 • opiniujemy oraz opracowujemy regulaminy akcji promocyjnych,
 • prowadzimy negocjacje z kontrahentami co do warunków umowy,
 • reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących nieruchomości,
 • reprezentujemy w sprawach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, w szczególności w sprawach o pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, warunkach zabudowy,
 • reprezentujemy w sprawach decyzji środowiskowych,
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących księgi wieczystej,
 • prowadzimy sprawy dotyczące ochrony prawa własności,
 • badamy stan prawny nieruchomości (due diligence),
 • udzielamy porad prawnych z zakresu nieruchomości,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa nieruchomości.
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy przenoszące własność nieruchomości,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy najmu, umowy użyczenia,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy z generalnym wykonawcą, umowy z podwykonawcami, umowy dostawy oraz umowy z dostawcami mediów,
 • prowadzimy negocjacje z kontrahentami co do warunków umowy,
 • reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących nieruchomości, w tym przeciwko deweloperom,
 • reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących odstąpienia od umowy deweloperskiej,
 • reprezentujemy w sprawach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, w szczególności w sprawach o pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, warunkach zabudowy, zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,
 • reprezentujemy w sprawach decyzji środowiskowych,
 • reprezentujemy w sprawach dotyczących księgi wieczystej,
 • prowadzimy sprawy dotyczące ochrony prawa własności oraz prawa posiadania,
 • prowadzimy sprawy dotyczące własności lokali i ochrony praw lokatorów,
 • badamy stan prawny nieruchomości (due diligence),
 • udzielamy porad prawnych z zakresu nieruchomości.
 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości,
 • pomagamy w negocjowaniu umów zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości,
 • opiniujemy oraz opracowujemy umowy zawierane przez wspólnotę mieszkaniową i zarządców nieruchomości, w tym o zarządzanie nieruchomością wspólną, o prace budowlane i remonty,
 • udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne,
 • opiniujemy oraz opracowujemy projekty uchwał wspólnot mieszkaniowych, regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych wspólnoty mieszkaniowej,
 • reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe oraz i zarządców nieruchomości we wszelkiego rodzaju sprawach sądowych obejmujących postępowanie przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, w tym w sprawach o eksmisje, o zapłatę, sprawach odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał,
 • reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń od deweloperów z tytułu rękojmi lub odszkodowania w związku z wadami budynku,
 • zajmujemy się kompleksowo windykacją należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej z tytułu nieuiszczonych zaliczek / czynszu, dochodzimy roszczeń na etapie pozasądowym, sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo budowlane

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną uczestnikom procesu budowlanego. W ramach tej specjalizacji udzielamy wsparcia prawnego niezależnie w jakiej roli występuje klient. Pomagamy zarówno deweloperom, inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom, projektantom, kierownikom budowy, dostawcom jak i innym podmiotom, którzy potrzebują pomocy w tej dziedzinie prawa. Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjno – budowlanego, w tym przygotowanie projektów umów, opinii prawnych, wniosków, a także reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz sądowo – administracyjnym.

 • prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorcom budowlanym,
 • opiniujemy i opracowujemy umowy o roboty budowlane, umowy z generalnym wykonawcą, umowy z podwykonawcami, umowy dostawy, umowy konsorcjum, umowy o prace projektowe,
 • prowadzimy negocjacje z kontrahentami co do warunków umowy,
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych, w szczególności w sprawach o pozwolenie na budowę, o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i innych zezwoleń na realizację inwestycji, w tym także w sprawach legalizacji samowoli budowlanych,
 • reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo – administracyjnych w sprawach skargi na bezczynność organów administracyjnych,
 • reprezentujemy w sporach sądowych i pozasądowych w sprawach wynikających z umów o roboty budowlane, umów z generalnym wykonawcą, umów z podwykonawcami, w szczególności dotyczących zapłaty, wadliwie wykonanej umowy, roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi,
 • udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa budowlanego.

Prawo umów

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa związanego z zawieraniem umów, w tym w szczególności uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami oraz opiniujemy i przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy, w tym umowy gospodarcze, cywilnoprawne, współpracy, regulaminy, wzorce umowne oraz umowy ramowe. Dążymy do zabezpieczenia interesów klienta w najszerszym zakresie. Oceniamy ryzyko związane z zawarciem danej umowy i wskazujemy klientom ryzyka jakie mogą wystąpić w trakcie jej wykonywania.

 • prowadzimy negocjacje z kontrahentami co do warunków umowy,
 • analizujemy, opiniujemy i opracowujemy umowy z różnych dziedzin prawa, w tym umowy gospodarcze, umowy cywilnoprawne, umowy współpracy, umowy ramowe, umowy dotyczące praw autorskich w języku polskim i angielskim,
 • analizujemy, opiniujemy i opracowujemy regulaminy, ogólne warunki umowy, ogólne warunki sprzedaży, wzorce umowne, umowy ramowe, statuty, akty założycielskie,
 • reprezentujemy klienta w postępowaniach pozasądowych i sądowych w sprawach związanych z wykonywaniem lub niewykonywaniem umów, roszczeń wynikających z umów, w szczególności dotyczących kar umownych, gwarancji, rękojmi i innych zabezpieczeń umownych,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach pozasądowych i sądowych w sprawach dotyczących niedozwolonych klauzul umownych,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu kontraktów.

COMPLIANCE

Zadaniem systemu compliance jest wprowadzenie i utrzymanie organizacji pozwalającej zminimalizować ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji. W ramach doradztwa compliance oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy już posiadają systemy compliance, jak i przedsiębiorców, którzy chcieliby w swojej organizacji wdrożyć compliance lub jego elementy. Nasze doradztwo i wsparcie obejmuje wszystkie etapy tworzenia systemu compliance od oceny ryzyka, projektowania i przygotowywania procedur, monitorowania funkcjonowania wdrożonych procedur, udzielania informacji i prowadzenia szkoleń wewnętrznych, aż po aktualizację procedur poprzez dostosowywanie ich do obowiązujących przepisów prawa.

 • badanie compliance, polegające na identyfikacji obszarów ryzyka w organizacji,
 • audyt istniejących w organizacji procedur,
 • przedstawiamy rekomendacje co do procedur koniecznych do wdrożenia lub do modyfikacji,
 • opracowujemy i aktualizujemy procedury compliance w organizacji, jak i instrukcje oraz wytyczne pomocne przy ich stosowaniu,
 • monitorujemy funkcjonowanie wdrożonych procedur,
 • wspieramy w budowaniu systemu minimalizującego występowanie niepożądanych zdarzeń oraz ich negatywnych konsekwencji,
 • prowadzimy szkolenia z zakresu compliance.

Prawo karne

Zapewniamy wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania karnego. Występujemy w roli obrońcy podejrzanych, oskarżonych i skazanych (w postępowaniu wykonawczym), a także pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli. Zajmujemy się opracowywaniem treści wniosków, udzielaniem porad prawnych, pomagamy w sporządzaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego w imieniu pokrzywdzonego, zażaleń postanowień i apelacji karnych. Służymy merytoryczną poradą i jesteśmy gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w nagłych sytuacjach kryzysowych.

 • uczestniczymy w czynnościach zatrzymania klienta,
 • uczestniczymy w czynnościach przesłuchania klienta, pokrzywdzonych lub świadków,
 • uczestniczymy w czynnościach procesowych takich jak oględziny miejsca / rzeczy, wizje lokalne i przeszukanie,
 • reprezentujemy klienta w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania lub innych posiedzeniach wpadkowych,
 • sporządzamy zażalenia na zatrzymanie, na postanowienia w przedmiocie przeszukania, zastosowania tymczasowego aresztowania lub zastosowania innych środków zapobiegawczych,
 • pomagamy w sporządzeniu wniosków o widzenie oraz o kontakt telefoniczny,
 • prowadzimy negocjacje z organami ścigania,
 • pomagamy w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • zgłaszamy zastrzeżenia do opinii wydawanych przez biegłych,
 • sporządzamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa / wykroczenia,
 • pomagamy w sporządzeniu subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • reprezentujemy klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • składamy wnioski o wydanie listu żelaznego.
 • pomagamy w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomagamy w uzyskaniu odroczenia lub przerwy w karze,
 • pomagamy w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • reprezentujemy w sprawie o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo administracyjne

Zapewniamy szeroką obsługę prawną związaną z zagadnieniami, które obejmuje prawo administracyjne. Udzielana pomoc prawna obejmuje reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej, ale także sporządzanie wszelkich pism związanych z zainicjowaniem i prowadzeniem postępowania administracyjnego, w szczególności: wniosków, skarg, zażaleń lub odwołań. Reprezentujemy klientów także w sprawach związanych z wydawaniem zaświadczeń, pozwoleń, koncesji, udostępnieniem informacji publicznych. Sporządzamy również opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej.

 • reprezentujemy w postępowaniu administracyjnym i sądowo – administracyjnym dotyczących nieruchomości, w szczególności w sprawach o pozwolenie na budowę, warunkach zabudowy, dokonana zgłoszenia robót budowlanych, studium oraz planowania zagospodarowania przestrzennego, legalizacji samowoli budowlanej, zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, o wydanie koncesji lub innych zezwoleń,
 • zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego,
 • sporządzamy środki odwoławcze takie jak: skargi, odwołania, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania, skargi kasacyjne,
 • prowadzimy sprawy dotyczące własności lokali i ochrony praw lokatorów,
 • opracowujemy opinie prawne w zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
 • opiniujemy i sporządzamy wewnętrzne akty prawne, takie jak: uchwały, zarządzenia, regulaminy.

Prawo cywilne

Zapewniamy szeroką obsługę prawną związaną z zagadnieniami, które obejmuje prawo cywilne. Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o eksmisje, dotyczące nieruchomości, odszkodowania, roszczeń wynikających z różnego typu umów i inne. Reprezentujemy klientów zarówno w sporach pozasądowych jak i sądowych. Przygotowujemy projekty niezbędnych dokumentów, a w razie potrzeby towarzyszmy w negocjacjach.

 • udzielamy wsparcia na etapie przedsądowym – uczestniczymy w negocjacjach,
 • analizujemy i opiniujemy umowy, sporządzamy wezwania do zapłaty, pomagamy kompleksowo w procesie windykacyjnym,
 • udzielamy wsparcia na etapie sądowym – reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • opracowujemy strategię prowadzenia sprawy sądowej,
 • udzielamy wsparcia na etapie egzekucyjnym – kierujemy wnioski egzekucyjne do komornika, reprezentujemy klientów w całym postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentujmy klientów w sprawach o zapłatę, odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, roszczeń z umów (najczęściej: zlecenie, dzieło, sprzedaży, pożyczki, darowizny, o roboty budowlane, świadczenie usług, współpracy), spadkowych,
 • reprezentujmy klientów w sprawach dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych,
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów cywilno – prawnych, porozumień, listów intencyjnych,
 • przygotowujemy projekty pism procesowych,
 • udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

Szkolenia

Poza świadczeniem usług prawnych, Kancelaria również oferuje możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z dowolnej dziedziny prawa, na terenie całej Polski, na rzecz przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy uczestników w wybranej tematyce prawniczej oraz wyposażenie ich w praktycznie umiejętności.

Tematyka oraz zakres szkoleń są dostoswane do wymagań oraz preferencji klienta. Przewidujemy trzy formy szkoleń: warsztat, wykład oraz forma mieszana. Wybór formy należy do klienta. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej zarówno w siedzibie klienta, jak i w innym uzgodnionym miejscu, a także w formie zdalnej. Na życzenie klienta prowadzimy szkolenia zamknięte, dla wszystkich pracowników klienta lub dla poszczególnych zespołów. Szczególnie polecamy szkolenia z zakresu ustawy deweloperskiej, prawa budowlanego oraz prawa umów.

Dotychczas Kancelaria prowadziła szkolenia prawne na rzecz przedsiębiorców poświęcone min. zagadnieniom prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz prawa pracy, w szczególności poruszające problematykę praw i obowiązków nabywcy oraz dewelopera, a także procedurę odbioru lokalu mieszkalnego w świetle nowej ustawy deweloperskiej.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów sądowych, administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń etc.

Podstawowe stawki Kancelarii to:

 • godzina pracy adwokata wynosi od 200 zł do 400 zł netto,
 • koszt konsultacji prawnej w formie zdalnej wynosi od 150 zł do 250 zł netto (za jedną godzinę spotkania),
 • koszt konsultacji stacjonarnej wynosi od 200 zł do 300 zł netto (za jedną godzinę spotkania),
 • sporządzenie opinii prawnej wynosi od 300 zł netto,
 • opiniowanie umowy wynosi od 300 zł netto,
 • sporządzenie umowy od podstaw od 300 zł netto.

Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.